Lokaty

Zgodnie z zapisami art. 56 ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, 2361 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz Regulaminu otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych, Posiadacz rachunku może złożyć pisemną dyspozycję wypłaty określonej kwoty pieniężnej po śmierci Posiadacza rachunku tzw. ,,zapisu na wypadek śmierci’’.

Dyspozycję wypłaty można złożyć do rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz terminowych lokat oszczędnościowych i wskazać jako zapisobiorców małżonków, rodzeństwo, wstępnych oraz zstępnych.

Kwota wypłaty bez względu na liczbę wydanych dyspozycji wypłaty, nie może być większa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, co ogłaszane jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

W przypadku złożenia większej liczby dyspozycji wypłaty, jeśli łączna suma wypłat przekracza limit o którym mowa wyżej, polecenie wydane później ma pierwszeństwo przed poleceniem wydanym wcześniej. Posiadacz rachunku może na piśmie w każdym czasie zmienić lub odwołać polecenie wypłaty. Osoby, którym wypłacono kwoty z naruszeniem tego pierwszeństwa są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom Posiadacza rachunku.

Kwoty objęte tzw. zapisem ,,na wypadek śmierci’’ nie wchodzą do spadku Posiadacza rachunku.

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC