Lokaty

Rachunek  bieżący

KLIENCI INDYWIDUALNI I INSTYTUCJONALNI


Rachunek rozliczeniowy – rachunek bieżący / pomocniczy w złotych, w tym rachunek na wyodrębnione cele.

Posiadaczami rachunków rozliczeniowych mogą być:

 1. osoby prawne,
 2. jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną,
 3. jednostki samorządu terytorialnego,
 4. osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami.

   

Rachunki rozliczeniowe umożliwiają w szczególności:

 • przechowywanie środków pieniężnych
 • przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • otwieranie rachunków lokat terminowych w złotych
 • korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym w złotych
 • składanie stałych zleceń
 • składanie poleceń zapłaty
 • korzystanie z kart bankowych

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC