Lokaty

Prawo Kredytobiorcy do restrukturyzacji zadłużenia

(art. 75c Prawa bankowego)

Zgodnie z art. 75c Prawa bankowego ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1876 z późn. zm.), w przypadku Kredytobiorcy opóźniającego się ze spłatą zobowiązania z tytułu udzielonego kredytu, Bank wzywa Kredytobiorcę do dokonania spłaty, wskazując termin nie krótszy niż 14 dni roboczych.

W wezwaniu Bank informuje o możliwości złożenia wniosku o restrukturyzację zadłużenia w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania.

W przypadku złożenia wniosku, Bank umożliwia restrukturyzację zadłużenia poprzez zmianę określonych w umowie warunków lub terminów spłaty zobowiązania, jeśli jest ona uzasadniona dokonaną przez Bank oceną sytuacji finansowej i gospodarczej Kredytobiorcy. Restrukturyzacja dokonywana jest na warunkach uzgodnionych przez obie strony umowy.

W przypadku odrzucenia przez Bank wniosku Kredytobiorcy o restrukturyzację zadłużenia, Bank zobowiązany jest przekazać Kredytobiorcy niezwłocznie na piśmie przyczyny odrzucenia wniosku.

 

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC