Lokaty

Załącznik do Uchwały nr XII/10/2015 Zarządu
 Banku Spółdzielczego w Kornicy
z dnia 18.12.2015  r.

Załącznik do Uchwały nr XII/2/2015 Rady Nadzorczej
 Banku Spółdzielczego w Kornicy
z  dnia 18.12.2015 r.

 

Założenia Polityki informacyjnej

Banku Spółdzielczego w Kornicy

 

§ 1

1.    Polityka informacyjna Banku Spółdzielczego w Kornicy, zwanego dalej Bankiem określa zakres, częstotliwość, formę i miejsce ogłaszania informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zasady i sposób weryfikacji ogłaszanych informacji oraz Polityki informacyjnej Banku.
2.    Informacje podlegające ogłaszaniu obejmują:

1)    Strategię zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka;
2)    opis procesów (w tym strukturę organizacyjną) zarządzania poszczególnymi; rodzajami ryzyka;
3)    zasady stosowania polityki w zakresie zarządzania ryzykami;
4)    opis systemów raportowania poszczególnych rodzajów ryzyka;
5)    przyjęte w Banku metody wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka;
6)    zasady ustalania (Politykę) zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku;
7)    informacje ilościowe w zakresie składników wynagradzania stanowisk kierowniczych w podziale na stałe i zmienne - członków Zarządu, z uwzględnieniem ilości osób otrzymujących ww. wynagrodzenie;
8)    wartość płatności związanych z zatrudnieniem i z zakończeniem stosunku zatrudnienia dokonanych w danym roku obrotowym, liczbę osób otrzymujących takie płatności oraz najwyższą taką płatność na rzecz jednej osoby;
9)    informacja o sumach strat brutto z tytułu ryzyka operacyjnego odnotowanych w danym roku, w podziale na klasy zdarzeń, w tym co najmniej w podziale na kategorie zdarzeń w ramach rodzaju zdarzenia (zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zasad zarządzania ryzykiem operacyjnym), oraz o tym, jakie działania mitygujące w związku z tym zostały podjęte w celu uniknięcia ich w przyszłości;
10)    informacja o najpoważniejszych zdarzeniach operacyjnych, jakie wystąpiły w minionym roku – według uznania Banku;
11)     informacje wymagane przez Rekomendację „P” w zakresie:

a)    roli i zakresu odpowiedzialności właściwych komitetów oraz innych jednostek funkcjonalnych i biznesowych,
b)    działalności w zakresie pozyskiwania finansowania,
c)    stopnia, w jakim funkcje skarbowe oraz zarządzanie ryzykiem płynności są scentralizowane bądź zdecentralizowane,
d)    w przypadku zrzeszonego banku spółdzielczego, funkcjonowania w ramach zrzeszenia,
e)    rozmiar i skład nadwyżki płynności banku,  
f)    wymogi dotyczące dodatkowego zabezpieczenia na wypadek obniżenia oceny kredytowej banku,
g)    normy płynności oraz inne regulacyjne normy dopuszczalnego ryzyka w działalności banków obowiązujące w danej jurysdykcji,
h)    lukę płynności zawierającą kilka najbliższych przedziałów dla pozycji bilansowych i pozabilansowych oraz otrzymane na tej podstawie skumulowane luki płynności,
i)    w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku zrzeszającego, dodatkowe zabezpieczenie płynności w ramach zrzeszenia,
j)    aspekty ryzyka płynności, na które bank jest narażony i które monitoruje,
k)    dywersyfikację źródeł finansowania banku,  
l)    inne techniki wykorzystywane do ograniczania ryzyka płynności,
m)    pojęcia stosowane w procesie mierzenia pozycji płynnościowej i ryzyka płynności, łącznie z dodatkowymi wskaźnikami, dla których bank nie ujawnia danych,
n)    wyjaśnienie, w jaki sposób ryzyko płynności rynku (produktu) jest odzwierciedlone w systemie zarządzania płynnością płatniczą banku,
o)    wyjaśnienie, jak są wykorzystywane testy warunków skrajnych,
p)    opis modelowanych scenariuszy testów warunków skrajnych,
q)    wskazanie, czy i w jakim stopniu plan awaryjny płynności uwzględnia wyniki testów warunków skrajnych,
r)    politykę banku w zakresie utrzymywania rezerw płynności,
s)    ograniczenia regulacyjne w zakresie transferu płynności w obrębie jednostek grupy j)lub, w przypadku zrzeszonych banków spółdzielczych i banku zrzeszającego, w obrębie zrzeszenia,
t)    częstotliwość i rodzaj wewnętrznej sprawozdawczości w zakresie płynności – Instrukcja sporządzania informacji zarządczej;

12)     dodatkowe informacje wymagane przez Rozporządzenie 575/2013 UE, nie ujęte w  Uchwale 385/2008 KNF:

a)    zasady oceny odpowiedniości członków Zarządu i Rady Nadzorczej (Procedura
dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów/członków Rady Nadzorczej Procedura dokonywania ocen odpowiedniości kandydatów/członków Zarządu) zawierające politykę rekrutacji dotyczącą wyboru członków organu zarządzającego oraz rzeczywistego stanu ich wiedzy, umiejętności i wiedzy specjalistycznej oraz strategię w zakresie zróżnicowania w odniesieniu do wyboru członków organu zarządzającego,
b)    utworzenie (bądź nie) przez instytucję oddzielnego komitetu ds. ryzyka oraz liczby posiedzeń komitetu, które się odbył, Regulamin Komitetu Kredytowego, Komitetu Zarządzania Ryzykami itp.,
c)    bufory kapitałowe (art. 440),
d)    wskaźnik dźwigni finansowej (art. 451).

3.    Zakres informacji wymienionych w ust. 2 podlega zatwierdzeniu przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą Banku na zasadach określonych w § 2.
4.    Informacje wymienione w ust. 2 podlegają weryfikacji przez Głównego Księgowego na zasadach określonych w § 2 niniejszej Polityki.
5.    Informacje wymienione w ust. 2 są ogłaszane w cyklach rocznych najpóźniej  w terminie publikacji sprawozdania finansowego Banku. Informacje ogłaszane są w języku polskim i walucie polskiej.
6.    Informacje, o których mowa w ust. 2 są udostępniane wszystkim zainteresowanym w formie papierowej w Centrali Banku Spółdzielczego w Kornicy, Kornica 19A 08-205 Kornica oraz w Oddziale w Sarnakach ul. Kolejowa 2, 08-220 Sarnaki na tablicy ogłoszeń-sala operacyjna, w godzinach pracy Banku.

§ 2

1.    Polityka informacyjna jest weryfikowana, co najmniej raz w roku, w terminie do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego przez Zespól zarządzania ryzykami.
2.    Zespół zarządzania ryzykami przedkłada Zarządowi i Radzie Nadzorczej Banku propozycję weryfikacji Polityki informacyjnej, w terminie do końca grudnia każdego roku kalendarzowego.
3.    Zarząd i Rada Nadzorcza Banku zatwierdza wszystkie zmiany oraz weryfikację Polityki informacyjnej.

§ 3

Szczegółowy zakres i sposób przygotowania informacji podlegających ogłaszaniu zawiera   Instrukcja sporządzania i ogłaszania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej.

§ 4

Niniejsza Polityka podlega ujawnieniu na tablicy ogłoszeń w Centrali i Oddziale oraz na stronie internetowej Banku (www.bskornica.pl).

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC