Lokaty

Klienci Instytucjonalni

 

Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym

Kredyt obrotowy jest udzielany na sfinansowanie niedoboru kapitału obrotowego w prowadzonej działalności gospodarczej, a w szczególności na finansowanie:

 • bieżących potrzeb finansowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą i/lub rolniczą, a przede wszystkim związanych z: zaopatrzeniem, produkcją, sprzedażą towarów lub świadczeniem usług, procesem rozliczeń pieniężnych, zapasów, rozliczeniami międzyokresowymi należności z tytułu rozliczeń z kontrahentami lub realizacją płatności z tytułu zobowiązań podatkowych;
 • jednej określonej transakcji np. zakupu towarów, materiałów do produkcji lub świadczenia usług; Wysokość kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (nawozy, środki ochrony i inne) ustala się w wysokości 1500,00 zł /ha użytków rolnych przy produkcji rolnej i 3000,00 zł/ha przy produkcji sadowniczej;
 • terminowych rozliczeń z tytułu podatków, w tym podatku od towarów i usług VAT oraz terminowych rozliczeń z pracownikami.

 

Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym

Kredyty są przeznaczone na bieżące potrzeby związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Stanowią źródło pokrycia tymczasowego zapotrzebowania na kapitał, które przewyższa normalne potrzeby bieżącej działalności.

Kredyty w rachunku bieżącym udzielane są w powiązaniu z wpływami na rachunek bieżący, rachunek/i pomocnicze, w wysokości adekwatnej do realizowanych lub deklarowanych wpływów na te rachunki. Spłata całości lub części kredytu odnawia kredyt o równowartość dokonanej spłaty i umożliwia wielokrotne wykorzystywanie kredytu w okresie obowiązywania umowy.
 
Wysokość kredytu jest uzależniona od obrotów i sald na rachunku bieżącym. 

Kredyt w rachunku bieżącym ma charakter kredytu odnawialnego. Oznacza to, że każdy wpływ środków na rachunek bieżący zmniejsza kwotę wykorzystanego kredytu i stwarza możliwość ponownego zadłużenia się do wysokości przyznanego limitu ustalonego na dany dzień w umowie kredytowej.

 

Kredyty inwestycyjne

Kredytem inwestycyjnym mogą być finansowane następujące inwestycje:

 • zakup, budowa, rozbudowa, modernizacja obiektów produkcyjnych, handlowych;
 • zakup urządzeń, maszyn;
 • zakup nieruchomości;
 • zakup stada podstawowego lub uzupełniania stada podstawowego;
 • inne cele związane z działalnością inwestycyjną mających na celu stworzenie nowego lub trwałe zwiększenie istniejącego majątku Klienta. 

 

Kredyty pomostowe

Kredyty pomostowe udzielane są osobom fizycznym lub prawnym,  prowadzącym działalność gospodarczą, gospodarstwom rolnym oraz jednostkom samorządu terytorialnego oraz innym beneficjentom programów unijnych chcącym skorzystać ze środków finansowanych z  funduszy unijnych na realizację swoich projektów.

Zaletą kredytu pomostowego jest:

 • możliwość otrzymania bezzwrotnej dotacji do zrealizowanej inwestycji,
 • możliwość rozpoczęcia inwestycji przed otrzymaniem dotacji,
 • finansowanie inwestycji do momentu uzyskania finansowania głównego,
 • oprocentowanie i formy zabezpieczenia ustalane są przez banki, który oferuje indywidualne negocjacje tych warunków,

 

Kredyty preferencyjne z dopłatami ARiMR do oprocentowania i  częściową spłatą przez ARiMR kapitału

Linie kredytowe w ramach, których udzielane są kredyty preferencyjne z pomocą ARiMR, przeznaczone na finansowanie wskazanych przez Agencję nakładów, oznaczone są symbolami, tj.:

 • RR - kredyt na finansowanie inwestycji w rolnictwie i w rybactwie śródlądowym,
 • Z - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych,
 • PR - kredyt na finansowanie inwestycji w przetwórstwie produktów rolnych, ryb, skorupiaków i mięczaków oraz na zakup akcji lub udziałów,
 • K01/K02– odpowiednio kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę - dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 • DK01/DK02 - kredyt klęskowy inwestycyjny i klęskowy obrotowy odpowiednio na wznowienie produkcji rolnej oraz odtworzenie środków trwałych – duże przedsiębiorstwa,
 • MRcsk - kredyt na finansowanie zakupu użytków rolnych przez młodych rolników;

 

Bank Spółdzielczy w Kornicy oświadcza, że materiały publikowane na stronie Internetowej mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty handlowej Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego.

 

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC