Lokaty

Podmioty indywidualne

 

 

Kredyty gotówkowe

 • Kredyty udzielane są na dowolne cele konsumpcyjne bez konieczności udokumentowania jego wykorzystania.
 • Krótki czas oczekiwania.
 • Minimum formalności.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna 250.000 zł.
 • Kredyt może być udzielany na okres do 96 miesięcy.
 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej opartej o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.

 

Kredyty w rachunkach oszczędnościowo –rozliczeniowych

 • Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla Posiadaczy rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

 • Krótki czas oczekiwania.

 • Możliwość korzystania z pieniędzy kiedy tylko chcesz.

 • Minimalna kwota kredytu wynosi 500 zł, a maksymalna wysokość kredytu wynosi nawet 7-krotność średnich miesięcznych wpływów.

 • Stwarza możliwość ponownego zadłużania się do wysokości przyznanego limitu.

 • Kredyt udzielany na okres 12 miesięcy z możliwością przedłużenia umowy kredytu na następny okres.

 • Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej, liczonej od kwoty wykorzystanej, a nie od całości przyznanego limitu.

 • Każdy wpływ na rachunek obniża bieżące zadłużenie.

 • Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.

Kredyty hipoteczne

Kredyt mieszkaniowy

1. Kredyt może być przeznaczony na:

  • zakup działki budowlanej, lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
  • nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej
  • przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności ;
  • wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  • spłatę zadłużenia z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Instrukcji;
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:

 

   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
   • zakup działki gruntu z rozpoczętą budową
  • inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   • budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

   • generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;

  • zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile ich powierzchnia nie przekracza 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji mieszkaniowej;

  • refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa powyżej, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt:

  • dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 15% kwoty udzielanego kredytu.

2. Wnioskodawcą może być osoba fizyczna.

3. Okres kredytowania wynosi :

1.) od 1 roku do 15 lat – w przypadku, gdy celem kredytowania jest zakup działki budowlanej;

2.) od 5 do 25 lat – w przypadku pozostałych celów kredytowania. Na wniosek Wnioskodawcy okres kredytowania może zostać wydłużony do maksymalnie 30 lat.

4. Dopuszcza się możliwość ustalenia karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 24 miesiące z możliwością jej wydłużenia do 36 miesięcy w uzasadnionych przypadkach.

5. Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.

6. Wymagany wkład własny w wysokości 80 % wartości nieruchomości przyjętej przez Bank lub kosztu realizacji przedsięwzięcia.

 

 

Uniwersalny kredyt hipoteczny

 

1. Dowolny cel, nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków.

2. Maksymalna kwota kredytu nie może przekroczyć 80% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy (LTV ≤ 80%) oraz nie więcej niż 500.000 PLN.

3. Okres kredytowania od 1 roku do 15 lat.

4. Okres karencji nie dłuższy niż 6 miesięcy.

5. Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.

 

 

Kredyt konsolidacyjny

 

1. Kredyt udzielany jest na spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych w Banku i w innych bankach.

 

2. Możliwość otrzymania dodatkowych środków na dowolny cel (nawet do 50.000 PLN).

 

3. Okres kredytowania 12-300 miesięcy.

 

4. Maksymalna kwota kredytu aż 500.000 zł.

 

5. Konsolidacja dotyczy zobowiązań zaciągniętych w walucie PLN.

 

6. Maksymalna kwota kredytu:

 

 • 60% wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu,
 • 80% wartości nieruchomości, jeśli jednym z konsolidowanych kredytów jest kredyt mieszkaniowy.

 

7. Zalety kredytu konsolidacyjnego:

 

 • jedna rata zamiast kilku,
 • jeden termin płatności,
 • jeden Bank, który obsługuje wszystkie zobowiązania.

 

8. Oprocentowanie zmienne oparte o stopę referencyjną średni WIBOR 3M i marżę Banku.

 

 

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

 

 

ib kornicaZapraszamy do korzystania z usług bankowości elekronicznej

Karta płatnicza debetowa
VISA CLASSIC